Trębacz Kazimierz

Kazimierz Trębacz urodził się 2 października 1955 r. w Świdniku.
Żonaty, dwoje dzieci: syn Bartosz, córka Aleksandra (wnuki: Maciej i Helena).
Kazimierz Trębacz maturę uzyskał w 1974 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Świdniku.
Następnie ukończył fizykę na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W marcu 1979 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii Roślin UMCS. Od 1995 roku pracował w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS.
W czerwcu 1985 r. obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Adam Paszewski. W grudniu 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w lutym 2000 r. tytuł profesora nauk biologicznych.
Prof. Trębacz zajmuje się badaniem reakcji roślin na czynniki stresowe.
Jest autorem bądź współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Zdecydowana większość spośród tych prac ukazała się w renomowanych czasopismach zagranicznych.
Odbył dwa staże naukowe w Kanadzie w pracowni prof. D. Fensoma (1986, 1988). W 1991 r. otrzymał stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta. W ramach tego stypendium przebywał przez dwa lata w Niemczech, pracując w zespołach prof. A. Sieversa (Bonn) i prof. W. Simonisa (Würzburg).
Prof. Kazimierz Trębacz prowadził wykłady z biofizyki i fizyki, zjawisk fizycznych w przyrodzie, elektrofizjologii roślin i zwierząt oraz metodologii badań biologicznych dla słuchaczy studium doktoranckiego. Prof. Trębacz jest promotorem w przewodach doktorskich. Jest także promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.
W latach 1996-2003 pełnił funkcję kierownika Wydziałowej Pracowni Komputerowej. W roku 1999 powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Biologii. Funkcję tę pełnił do roku 2003, czyli do czasu wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii w kadencji 2003-2006. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Prof. dr hab. Kazimierz trębacz pełni funkcję dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.
Prof. Trębacz jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Federation of European Societies of Plant Biologists, Societas Humboldtiana Polonorum, Japanese Society of Plant Physiologists i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
W wolnych chwilach uprawia sport - głównie siatkówkę i narciarstwo. Swoje pozanaukowe zainteresowania realizuje w gospodarstwie nad Bugiem.