Skrok Stanisław

Urodził się 5 lutego 1940 r. w Podlesiu Małym na Roztoczu.
Żona Krystyna – pracownik naukowy UMCS w Lublinie. Syn Mariusz – mgr filozofii, prowadzi działalność gospodarczą w branży rozrywkowej. Córka Ewa, mgr filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego w gimnazjum.
Stanisław Skrok po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radecznicy, a następnie Technikum Budowlanego w Radomiu, podjął naukę w Studium Nauczycielskim – kierunek matematyka w Lublinie, które ukończył w 1961 r. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. W 1962 r., wraz z żoną, rozpoczął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Sobianowicach, łącząc pracę zawodową ze studiami. W 1968 r. uzyskał tytuł magistra matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1967 r., po objęciu funkcji zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Świdniku, na stałe związał się z tym miastem. Po rozdziale szkół, w 1970 r., został nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym. W 1972 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora Technikum Mechanicznego, które w późniejszych latach przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
W latach 1980-1981 był współzałożycielem Związku Zawodowego „Solidarność” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, współorganizator strajków nauczycielskich i spotkań młodzieży z historykami – pracownikami naukowymi KUL i UMCS. W grudniu 1981 r. został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora szkoły, na podstawie dekretu o stanie wojennym.
W 1989 r. został wybrany sekretarzem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Świdniku, który organizował pierwsze wolne wybory samorządowe, zakończone w maju 1990 r., pełnym sukcesem kandydatów Komitetu. Na pierwszej Sesji Rady Miejskiej, został wybrany Burmistrzem Miasta Świdnika.
Do najważniejszych osiągnięć pierwszej kadencji działalności samorządowej zalicza:
- reorganizację Urzędu Miejskiego,
- działania proekologiczne (likwidacja miejskiego wysypiska śmieci i niewydolnej oczyszczalni ścieków przez realizację wspólnych inwestycji z Lublinem),
- doprowadzenie do miasta drugiej sieci magistralnej gazu ziemnego,
- doprowadzenie do budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnej i telewizji kablowej przez prywatnych operatorów,
- zakończenie pierwszego etapu budowy nowoczesnej szkoły podstawowej,
- zakończenie kilku rozpoczętych w latach osiemdziesiątych inwestycji (.m.in. budynku Urzędu Miejskiego).
Na szczególną uwagę zasługują działania prywatyzacyjne i działania zmierzające do tego, by Świdnik stał się siedzibą powiatu.
Od 1991 r. datuje się, nawiązana przez burmistrza Stanisława Skroka, bliska i bardzo owocna współpraca z gminą holenderską Aalten.
Po zakończeniu kadencji w 1994 r., objął funkcję dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej, pełniąc jednocześnie funkcję radnego i członka Zarządu Miasta. Z jego inicjatywy zrodziły się w tym czasie szczególne kontakty młodzieży świdnickiej z młodzieżą z Aalten, a następnie z młodzieżą z innych krajów europejskich.
W 1998 r.został wybrany na radnego trzeciej kadencji, aktywnie uczestnicząc w pracach Komisji Budżetowej i Komisji Strategii Rady Miejskiej.
Po rozwiązaniu w 2000 r. Społecznej Szkoły Podstawowej, podjął pracę w Gimnazjum nr 1 w Świdniku. W 2002 r., zorganizował Koło Platformy Obywatelskiej RP w Świdniku. Został członkiem Rady Regionu Lubelskiego PO RP i Zarządu Koła PO RP w Świdniku.
Za wieloletnią pracę i osiągane wyniki został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (1980), Złotym Krzyżem Zasługi (1989) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990).
Zainteresowania: turystyka, wędkarstwo, polityka.