Pelc Halina Irena

Halina Pelc z domu Bartnik urodziła się 13 kwietnia 1950 roku w Szczebrzeszynie, powiat Zamość.
Mąż - Kazimierz Pelc jest inżynierem, absolwentem WSI w Lublinie i Politechniki Warszawskiej; pracuje w WSK w Świdniku. Syn - Arkadiusz Pelc (3.03.1978 r.) - magister marketingu i zarządzania, absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej; mieszka i pracuje w Lublinie.
Kariera naukowa:
1974 - mgr filologii polskiej - Uniwersytet M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
1982 - dr nauk humanistycznych - Uniwersytet M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
1995 - dr hab. nauk humanistycznych - Uniwersytet M. Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
2002 - tytuł profesora językoznawstwa polskiego.
Halina Pelc jest autorką 3 książek i ponad 100 artykułów naukowych. Główne kierunki jej działalności naukowej to: dialektologia, historia języka, problematyka regionalna, socjolingwistyka i polszczyzna potoczna. Zainteresowania naukowe grupują się wokół różnorodnych zagadnień gwarowych i historycznojęzykowych, w szczególności zaś problemów leksyki gwarowej regionu lubelskiego, rozpatrywanej w aspekcie związków językowych sąsiadujących ze sobą gwar i języków, wzajemnych relacji gwar i języka ogólnopolskiego oraz związków językowych polsko – wschodniosłowiańskich. Wiele uwagi poświęca także przemianom cywilizacyjno-kulturowym ostatnich lat i ich wpływowi na zachowania językowe mieszkańców wsi. Problematyka badawcza dotyczy zarówno szeroko pojętej sytuacji językowo-kulturowej i obyczajowej współczesnej wsi, jak i zagadnień teoretyczno-metodologicznego opisu gwar i polszczyzny potocznej w aspekcie geograficznym, onomazjologiczno – semantycznym i kulturowym, poszerzonym o problematykę językowego obrazu świata, zmian językowych oraz świadomości i kompetencji językowej mieszkańców wsi.
Halina Pelc pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS, koordynatora zaocznych studiów filologii polskiej w punkcie zamiejscowym UMCS w Chełmie.
Jest członkinią Komisji Dialektologicznej przy Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a także Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
W 2000 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2002 roku Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę „Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny”.
Zainteresowania: muzyka klasyczna, poezja, turystyka piesza.