Pajdzińska Anna Małgorzata

Urodzona 26 lipca 1953 r. w Lublinie.
Ukończyła szkołę Podstawową nr 1 w Świdniku (1968), Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku (1972), a następnie filologię polską na UMCS w Lublinie, gdzie magisterium uzyskała w 1976 r.
Doktorat obroniła w grudniu 1983 r. (zatwierdzony przez Radę Wydziału Humanistycznego UMCS w styczniu 1984 r.), habilitację w 1994 r. (UMCS), a od 1996 r. piastuje stanowisko profesora.
Specjalność – językoznawstwo ogólne i polskie. Zainteresowania naukowe: semantyka leksykalna, frazeologia, językowy obraz świata, struktura tekstu artystycznego.
Od 2002 r. sprawuje funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. Jest też jurorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (na szczeblu okręgowym i centralnym), rzeczoznawcą MEN oraz recenzentem Komitetu Badań Naukowych i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu slawistów, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Promotor 2 doktoratów, 2 kolejna osoby otworzyły przewody doktorskie. Brała udział w charakterze recenzenta w 12 przewodach doktorskich i 1 habilitacyjnym. Promotor ok. 60 magistrów filologii polskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Otrzymała nagrody, odznaczenia i wyróżnienia: zespołowa nagroda stopnia trzeciego Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za książkę „Stałość i zmienność związków frazeologicznych” (1983), zespołowa nagroda stopnia trzeciego Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne” (1988), zespołowa nagroda stopnia trzeciego Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Związki frazeologiczne nazywające akt mowy. Semantyka i składnia” (1989), nagrody Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę (1979, 1984, 1987, 1995), Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Subsydium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002, jedna z 15 laureatów ogólnopolskiego konkursu w zakresie nauk humanistycznych), nagroda Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (1988), nagroda Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (1990).