Gumienniak Romuald

Romuald Stanisław Gumienniak urodził się 16 lutego 964 r. w Świdniku.
Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdniku. Po ukończeniu 6-ej klasy zdał egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego i II-ego stopnia w Lublinie, gdzie przez 6 lat uczył się gry na kontrabasie. W 1983 roku zdał egzamin dojrzałości. Następnie jako asystent dyrygenta orkiestry podjął pracę w Lubelskiej Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance.
Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1984–86. Potem przez rok pracował w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdniku jako nauczyciel muzyki. Przez dwa kolejne lata prowadził działalność gospodarczą.
Lata 1989–91 to praca w Państwowym Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie w charakterze instruktora terapii zajęciowej. Potem, do roku 1997, pracował w lubelskim punkcie sprzedaży firmy Tłuszcze Roślinne „Bolmar” SA z Bodaczowa. Od roku 1997 pracuje w Oddziale Wojewódzkim Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie, od roku 2004 jako zastępca dyrektora oddziału.
Już jako uczeń szkoły muzycznej w roku 1980 zetknął się z ruchem „Solidarności”, który wywarł zasadniczy wpływ na jego zaangażowanie w zagadnienia społeczne i polityczne. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego współpracował z podziemną „Solidarnością”. Początkowo w Lublinie, potem w rodzinnym Świdniku. Zajmował się przede wszystkim kolportażem książek i publikacji wydawanych przez środowiska opozycyjne.
Uczestniczył również w organizowaniu „Wakacji z Bogiem” (lata 1982-86), inicjatywy początkowo pomyślanej jako pomoc dla dzieci osób internowanych i aresztowanych w stanie wojennym przez władze PRL, a później już kontynuowanej jako praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich.
W okresie stanu wojennego zaangażował się w Świdniku w działalność Solidarności Młodych – młodzieżowej organizacji działającej przy świdnickiej strukturze podziemnej „Solidarności”. Organizacja ta, oprócz kolportażu publikacji podziemnych, zajmowała się przygotowywaniem i organizowaniem patriotycznych prezentacji słowno-muzycznych w miejscowych parafiach, przeprowadzaniem politycznych spotkań dyskusyjnych, wydawaniem własnego biuletynu pn. „Solidarność Młodych”.
Przez lata zaangażowania w działalność opozycyjną i dzięki szerokim kontaktom w całej Polsce w środowiskach solidarnościowych, kościelnych i opozycyjnych ruchach politycznych Romuald Gumienniak zdecydował o przystąpieniu do politycznego nurtu, który stawiał sobie za cel dobro narodu oparte na chrześcijańskich podstawach. Po roku 1989 został członkiem-założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Mimo wielu zastrzeżeń do polityki przywódców partii, dotyczących m.in. tworzenia koalicji rządowej z Unią Wolności, działał w niej do roku 2002. Potem, pozostając w dalszym ciągu w tym samym nurcie politycznym, podjął działalność w strukturach Ligi Polskich Rodzin, piastując w niej od 2002 roku funkcję prezesa powiatowego.
Realizując swoje zainteresowanie w kwestiach społecznych, został - z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” - wybrany, w pierwszych wolnych wyborach samorządowych, na radnego rady miejskiej w Świdniku na lata 1990–94, a później (1998–2002) na radnego nowo utworzonego powiatu świdnickiego - z ramienia koalicji prawicowej.
Swojej aktywności społecznej nie ogranicza wyłącznie do sfery politycznej. Uczestniczył w organizowaniu i działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Świdniku, później przystąpił do Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a od roku 2001 do Stowarzyszenia „Wspólnota Świdnicka”.

Jego zainteresowania to polityka, historia, turystyka (głównie górska), muzyka.