Dejko Jadwiga

Urodzona 3 marca 1942 r. w Bojanówce. W Świdniku mieszka od 1966 r. Mąż – Stanisław, nie żyje. Był pracownikiem WSK, mistrzem w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym.

Dzieci: Małgorzata Bąk (urodzona 24.02.1964 r. w Ostrowie Lubelskim), nauczycielka w szkole podstawowej w Rechcie, gmina Strzyżewice; Grzegorz Dejko (urodzony 08.09.1968 r. w Lublinie), nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku.

Kariera zawodowa:

- nauczycielka z III stopniem specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej,

- konsultant i doradca dla wielu nauczycieli i wydawnictw (świadczy o tym m.in. tytuł „konsultant naukowy Jadwiga Dejko" na okładce serii książek pt. „Uczę moje dziecko (liczyć), (pisać), (czytać) ..."),

- od 20 lat członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika dla nauczycieli pt. „Życie Szkoły" (wydawnictwo WSiP),

- nauczyciel, a później wicedyrektor SP nr 3 w Świdniku;

- w latach1980-1987 nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie, - członek Komisji Egzaminacyjno - Kwalifikacyjnej dla nauczycieli przy IKNiBO (1980-1983),

- starszy wizytator, kierownik Rejonu Oświatowego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie z siedzibą w SP nr 3 w Świdniku (1987-1990),

- w latach 1972-1980 instruktor TPD przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku,

- współorganizator, nauczyciel i dyrektor społecznej Szkoły Podstawowej w Świdniku (1990-1994) - była to jedna z pierwszych niepublicznych placówek powstałych wówczas w Polsce,

- autorka około 60 artykułów w czasopismach pedagogicznych, a także w „Głosie Świdnika" (cykl artykułów „Gawędy o wychowaniu", lata 70-te) oraz publikacji zawartych w broszurach metodycznych dla nauczycieli i studentów,

- autorka książek: „Matematyka. Przyroda" - podręcznik do klasy zerowej, Muza Szkolna 2000; „To już potrafię" cz.1 i cz.2 - zeszyty ćwiczeń dla uczniów kl. I, EPIDEIXIS 1996, 1999; „Poradnik metodyczny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego" - współautorka, Muza Szkolna 2001; „Środowisko dalekie i bliskie" - poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego, w którym autorka przedstawia nauczycielom z całej Polski nasze miasto dawniej i dziś, WSiP 1996.

Za całokształt swojej pracy została odznaczona w 1982 r. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 1989 r. Otrzymała także: Honorową Odznakę „Przodujący Pracownik Lubelszczyzny" (1976), Srebrną Odznakę Szkolnej Kasy Oszczędności (1977), Srebrną Honorowa Odznakę Centralnego Zarządu Spółdzielczości Mieszkaniowej (1979), Medal Jubileuszowy XXV-lecia Miasta Świdnika (1975). Wyróżniona Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1974,1979,1982) oraz nagrodami od Dyrektora Szkoły, Dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego. Otrzymała wiele dyplomów i listów gratulacyjnych: za duży wkład pracy w rozwój kultury w Osiedlu Spółdzielczym, za pracę z młodzieżą w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Czystości i Estetyki Miasta, za wzorowe przygotowanie uczniów klas I -III do konkursów: ortograficznego, matematycznego, plastycznego, poezji dziecięcej, za upowszechnianie idei i praktyki oszczędzania wśród uczniów SP nr 3 (III miejsce w konkursie wojewódzkim), za udział w naukowych pracach badawczych, za odczyty pedagogiczne, za fachowe konsultacje i wszechstronną pomoc metodyczną w doskonaleniu nauczycieli.

Jadwiga Dejko, mając tak olbrzymi dorobek dydaktyczno-naukowy, jest w czołówce polskich nauczycieli - praktyków. Należy do ludzi kreatywnych i nieustannie doskonalących się. Jako pierwsza w Polsce upowszechniła międzynarodowy system samokontroli i samooceny dla uczniów klas I -III i opracowała zadania do „Zestawu Kontrolnego PUS". Występując publicznie na wielu konferencjach ogólnopolskich, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy pedagogicznej oraz bogatą wiedzą teoretyczną, przedstawia się zawsze jako „nauczycielka ze Świdnika”. Dzięki fachowej opiece nad nauczycielami (przez szereg lat była w Świdniku kierownikiem Międzyszkolnego Zespołu Samokształceniowego), a także przez udział w prowadzonych przez nią wykładach, ćwiczeniach czy warsztatach, wielu świdnickich nauczycieli przygotowywało się do awansu zawodowego i na doradców metodycznych. Współpracowali z Nią nauczyciele w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie lub w Rejonie Oświatowym w Świdniku, który swym zasięgiem obejmował 6 gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Fajsławice, Jastków i Świdnik. Jadwiga Dejko obecnie jest na emeryturze. Jednak w dalszym ciągu pracuje jako opiekunka stażu młodych nauczycieli w Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej w Lublinie. Nadal zapraszana jest również na różne konferencje naukowe (np. na Kongres Edukacyjny pt. „Polska szkoła w Unii Europejskiej”, który odbył się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w marcu 2004 r.).

Jadwiga Dejko jest dla nas nauczycieli przykładem wzorowego pracownika i wspaniałego człowieka. Wszyscy pamiętamy Jej wskazówki: „Nie zmuszajcie dzieci do aktywności, myślenia, tworzenia, lecz twórzcie warunki do wyzwalania aktywności, myślenia, tworzenia”, a dla uczniów: „Pamiętajcie, że największe zwycięstwo, to zwycięstwo nad samym sobą. Zatem w dążeniu do doskonałości musicie chcieć przezwyciężać swoje słabości".

Opracowała: Jadwiga Dziuba, nauczyciel SP nr 3 w Świdniku