Żuk Krzysztof

Krzysztof Żuk urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku.
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Od 1996 r. Krzysztof Żuk był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007-2009 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Mieszkaniec Świdnika. Od początku samorządności, po 1989 roku, związany był z samorządem miasta Świdnika. Aktywnie uczestniczył w podejmowaniu ważnych decyzji dla miasta i mieszkańców, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1990-1996.
Do najważniejszych osiągnięć, na które Krzysztof Żuk miał znaczący wpływ było m.in. wprowadzenie w gminie Świdnik zarządzania strategicznego z jego narzędziami w postaci: strategii, wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych oraz planów przestrzennego zagospodarowania.
Reagując na zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, Krzysztof Żuk spowodował realizację wieloletniej strategii inwestycyjnej w gminie Świdnik, uwzględniającej rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Za jego kadencji miasto wspierało rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez wprowadzenie systemu ulg i zwolnień w podatkach, co znalazło odzwierciedlenie we wspólnych inwestycjach na terenie gminy.
W latach 2006-2007 Krzysztof Żuk pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina. Prezydentem Lublina wybierany był na trzy kolejne kadencje (2010-2023).

opr. Piotr R. Jankowski