Borowiec Ryszard

Ryszard Borowiec urodził się w 1952 roku w Nowej Soli (lubuskie). Od 1955 roku zamieszkuje w Świdniku - losy osobiste połączył z losami Świdnika. Związany jest z nim rodzinnie i emocjonalnie, z uznaniem przyjmując rozwój i zmiany zachodzące w rodzinnym mieście.

RODZINA

Żona Barbara - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 5. Trójka dzieci: Magdalena - studentka architektury krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kamila - studentka Pielęgniarstwa, Michał - student fizjoterapii Akademii Medycznej.

WYKSZTAŁCENIE

Ryszard Borowiec ukończył Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku, a następnie Technikum Mechaniczne w Świdniku. Jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej UMCS. Ukończył studia podyplomowe:

• informatyka,

• organizacja i Zarządzenie „Menadżer Oświaty”,

• nadzór pedagogiczny i mierzenia jakości pracy szkoły.

Jest nauczycielem dyplomowanym. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do spraw awansu zawodowego nauczycieli o specjalności pedagogika, informatyka, zarządzanie oświatą.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Po ukończeniu technikum, a przez rozpoczęciem studiów wyższych na UMCS, przez 4 lata pracował w WSK na wydziale 060 w charakterze wiertacza precyzyjnego. Zdobyte doświadczenie i szacunek dla wykonywanej pracy zaowocowały aktywnym włączeniem się w przemiany w naszej ojczyźnie – członek NSZZ „Solidarność” od chwili powstania. Od 1980 roku przez 2 lata nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. W latach 1982–92 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, a następnie dyrektor tejże szkoły (1992-93). W 1993 roku był założycielem II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które razem ze Szkołą Podstawową nr 4 utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Dyrektor ZSO Nr 1. Zarządzane przez Ryszarda Borowca szkoły osiągnęły wysoki poziom nauczania i wiele sukcesów. II LO dwukrotnie znalazło się wśród 10 najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie lubelskim. Sukcesy osiągnięte dzięki panującej w szkole życzliwości i wzajemnemu szacunkowi. Szacunek do tradycji narodowej pozwolił wypracować tradycję szkoły podstawowej i liceum. Ryszard Borowiec - nauczyciel, wychowawca - uważa pracę w szkole i kontakt z młodzieżą za ważną część swojego życia.

RADNY

Zaangażowanie w sprawy społeczne wyniesione z aktywnej pracy w harcerstwie, zaowocowały w pracy na rzecz społeczności lokalnej. W latach 1994-98 był członkiem Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta. Od 1998 radny Rady Powiatu w Świdniku. W obecnej kadencji, od 2002 roku, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. W roku Złotego Jubileuszu 50-lecia miasta a jednocześnie 50-lecia bycia obywatelem Świdnika, został Prezesem stowarzyszenia Bractwa Przyjaciół Świdnika, którego jest założycielem. „By promować miasto, pracować na rzecz jego rozwoju, pielęgnować historię i kulturę regionalną”.

PASJE ŻYCIOWE

Harcerstwo – drużynowy, przewodniczący wzorowego kręgu instruktorskiego (instruktor w stopniu harcmistrza), komendant szczepu. W okresie studiów na pedagogice przewodniczący Międzyuczelnianej Rady Studenckich Kręgów Instruktorskich, obejmujący swoją pracą wszystkie uczelnie lubelskie, członek Rady Chorągwi w Lublinie i Rady Naczelnej ZHP. Organizator kilkudziesięciu obozów (stałych i wędrownych), rajdów z sentymentalnymi wspomnieniami harcerskiej braci. Pasjonat przyrody, właściciel pięknego ogrodu i miłośnik roślin - również tych bardzo trudnych w uprawie. Członek, założyciel oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów - członek jego zarządu. Dumny posiadacz ponad 1000 egzemplarzy tych rzadkich i pięknych roślin. Organizator 30 dorocznych wystaw kaktusów i sukulentów w Lublinie. Do ważnych dziedzin życia zalicza poznanie dzięki wyjazdom turystycznym dziedzictwa narodowego i europejskiego. Szczególnie wrażliwy na tradycje narodowe i historię ojczyzny oraz zwyczaje rodzinne i związki genealogiczne.